Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Obecní úřad

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: Obec Hrabůvka

Starosta: Petr Kurc

Důvod zřízení: Obec Hrabůvka je právnická osoba, jejíž činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. V platném znění.

Organizační struktura: zastupitelstvo

Případné platby můžete poukázat: KB Hranice 5524831/0100

Rozpočet v tomto a předchozím roce: zde

Závěrečný účet obce za předchozí rok:  zde

IČ: 00301299

DIČ: CZ00301299

Informace podle Standardu ISVS:

Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

Příjem žádostí a podání Žádosti o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

– komu je žádost určena

– jaká konkrétní informace je požadována

– kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. Lhůty pro vyřízení žádosti Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů.

Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání Způsob odvolání a jeho obsah:

– odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

– obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce

– krajský úřad, jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří :

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky

zák. č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích v platném znění

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zák. č. 251/2016 Sb., o přestupcích v platném znění

zák. č. 150/2002 Sb., soudní správní řád, v platném znění

zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci  obyvatel , v platném znění

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

zák. č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, v platném znění

zák. č. 541/2020 Sb o odpadech, v platném znění

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitost, v platném znění

zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

nař. vlády  č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění

zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informaci o životním prostředí, v platném znění

zák. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zák. č.  111/2009 Sb. o základních registrech, v platném znění

platné Obecně závazné vyhlášky Obce Hrabůvka

Sazby za poskytování informací:

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)  100,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 2,50 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů  

Poskytnuté informace dle zák.č. 106/1999 Sb. :  zde

VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBCE HRABŮVKA – OBECNÍHO ÚŘADU HRABŮVKA

ZA ROK 2022 PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb.

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy  do 1. března  zveřejnit výroční  zprávu za  předcházející  kalendářní  rok o  své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje.

Údaje  Obce Hrabůvka – Obecního úřadu Hrabůvka

dle § 18 odstavce 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. počet podaných žádostí o informace:
  • počet ústně podaných žádostí o informace:   celkem 0
  • počet ústně poskytnutých informací:   celkem 0
  • počet písemně podaných žádostí o informace:   celkem 0
  • počet písemně poskytnutých informací:   celkem 0
  • počet zpoplatněných žádostí o informace:   celkem 0
  • počet vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace:   celkem 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   celkem 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu:   celkem 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:   celkem 0
Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice